ترجمه مقاله

خرطال

xartāl

پوست گاو انباشته از پول طلا یا نقره: ◻︎ دو بدره زر بگرفتم به فتح نارائن / به فتح رومیه صد بدره گیرم و خرطال (غضایری: شاعران بی‌دیوان: ۴۶۲).

ترجمه مقاله