ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خردهبینی

۱. ایرادگیری، عیبجویی، خردهدانی، موشکافی، تیزبینی، خردهپژوهی، تیزفهمی، دقت، کنجکاوی، نقادی
۲. کوتهبینی، کوتهنظری ≠ کلاننگر
۳. نکتهسنجی، نکتهبینی، نکتهدانی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ