ترجمه مقاله

خرامنده

xa(o)rāmande

ویژگی کسی که با ناز و وقار و به‌زیبایی راه می‌رود.

ترجمه مقاله