ترجمه مقاله

خرامان

xa(o)rāmān

۱. خرامنده.
۲. (قید) در حال خرامیدن.

چمان، خرامنده، شتابان، عشوهکنان، نازروان

ترجمه مقاله