ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خراشیده

xarāšide

۱. خدشهدار، مخدوش ≠ سالم، بیعیب
۲. زخم
۳. تراشیده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ