ترجمه مقاله

خدشه

xadše

۱. آسیب؛ صدمه.
۲. اثری که از زخم یا خراش باقی مانده باشد؛ خراشیدگی؛ خراش.

۱. خراش، ساییدگی
۲. آسیب، صدمه، فساد، گزند
۳. تردید، شبهه، شک
۴. عیب
۵. سوسه

خراش

ترجمه مقاله