ترجمه مقاله

خداداده

xodādāde

چیزی که خداوند بخشیده است؛ خدا‌داد.

۱. خداداد، موهوب ≠ خدازده
۲. ذاتی، فطری ≠ اکتسابی

ترجمه مقاله