ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خدا

xodā

۱. آن‌که همۀ موجودات و کائنات را‌ آفریده و معبود یکتا است؛ الله؛ خداوند.
۲. صاحب و مالک.
۳. [قدیمی] فرمانروا؛ امیر؛ حاکم؛ پادشاه.

۱. آفریدگار، الله، اهورامزدا، ایزد، پروردگار، خالق، خداوند، دادار، رب، کردگار، یزدان ≠ بنده، عبد، مخلوق
۲. سلطان، پادشاه، امیر، خدیو
۳. مالک، صاحب
۴. استاد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ