ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خجستگی

xojastegi

خجسته بودن؛ میمنت؛ مبارکی: ◻︎ خلاف کردن او سخت ناخجسته بُوَد / مکن خلاف و دل از ناخجستگی بِرَهان (عنصری: ۲۱۴).

خوشی، سعد، شگون، فرخندگی، میمنت، یمن ≠ بدشگونی، شومی، گجستگی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ