ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خبط

xabt

سهو؛ اشتباه.
⟨ خبط دماغ: جنون.
⟨ خبط کردن: (مصدر لازم) اشتباه کردن؛ به خطا افتادن.

۱. اشتباه، تقصیر، خطا، خطیئه، سهو، شبهه، غلط، قصور، کژروی، ، گناه، لغزش
۲. آشفتگی، پریشانی، شوریدگی، اختلال

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ