ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خبز

xabz

نان پختن.

۱. نان
۲. رزق، روزی، معاش، معیشت ≠ ماء، آب

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ