ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خبر داشتن

آگاه بودن، مطلع بودن، مستحضر بودن، در جریان بودن، واقف بودن، با اطلاع بودن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ