ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

خبرگزاری

xabargozāri

۱. به دست آوردن گزارش خبر؛ عمل خبرگزار.
۲. (اسم) سازمانی که خبرهای دنیا را با وسایل مختلف جمع‌آوری میکند و برای روزنامه‌ها و سایر مؤسسات می‌فرستد.

آژانس خبری

نوگزار

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما