ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خاکساری

xāksāri

۱. [مجاز] افتادگی؛ فروتنی؛ تواضع.
۲. [مجاز] خواری؛ ذلت.
۳. (صفت نسبی) هریک از پیروان فرقۀ‌ شیعی‌مذهب خاکساریه (فرقه‌ای از متصوفه).

۱. افتادگی، تواضع، خشوع، فروتنی ≠ غرور
۲. خواری، ذلت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ