ترجمه مقاله

خاورشناس

xāvaršenās

کسی که آشنا و دانا به اوضاع و احوال ملل مشرق‌زمین است؛ شرق‌شناس؛ مستشرق.

شرقشناس، مستشرق ≠ غربشناس، مستغرب

ترجمه مقاله