ترجمه مقاله

خاور

xāvar

۱. جای برآمدن آفتاب؛ مشرق: ◻︎ خداوندی که نام اوست چون خورشید گسترده / ز مشرق‌ها به مغرب‌ها، ز «خاورها» به خاورها (منوچهری: ۳).
۲. [قدیمی] مغرب: ◻︎ مهر دیدم بامدادن چون بتافت / از خراسان سوی خاور میشتافت (رودکی: ۵۳۲).
⟨ خاور دور: (جغرافیا) کشورهای شرقی آسیا.
⟨ خاورمیانه: (جغرافیا) کشورهای جنوب غربی آسیا.
⟨ خاور نزدیک: (جغرافیا) کشورهای شمال شرقی قارۀ افریقا تا شبه‌جزیرۀ عربستان.

۱. مطلع
۲. خاوران، شرق، خراسان، مشرق ≠ باختر
۳. خار، خاشاک

ترجمه مقاله