ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

خامطبع

۱. بیتجربه، نامجرب، خامدست، ناآزموده، مبتدی ≠ مجرب
۲. ابله، احمق، جاهل، کودن، نادان ≠ عاقل

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما