ترجمه مقاله

خال

xāl

۱. (پزشکی) محدوده یا نقطۀ تیره‌رنگ بر روی پوست بدن.
۲. لکۀ کوچک یا نقطۀ سیاه بر روی چیزی.
۳. (تصوف) نقطۀ وحدت.
⟨ خال‌خال: دارای خال بسیار؛ خال‌خالی.
⟨ خال زدن: (مصدر لازم، مصدر متعدی) = خال‌کوبی

۱. نقطهسیاه، نقطه
۲. لکه
۳. نقش (ورقبازی)
۴. خالو، دائی، دایی ≠ عم، عمو
۵. خاله

ترجمه مقاله