ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خاطرنشان کردن

تذکر دادن، متذکر شدن، یادآور شدن، یادآوری کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ