ترجمه مقاله

خاطر

xāter

۱. ضمیر؛ ذهن.
۲. قلب.
۳. یاد.
۴. اندیشه.
۵. [قدیمی] نیت؛ قصد.

۱. حافظه، یاد
۲. اندیشه، فکر
۳. دل، ذهن، ضمیر، قلب
۴. طبع، قریحه

ترجمه مقاله