ترجمه مقاله

خاصگان

محرمان، نزدیکان، مقربان، ندیمان ≠ اغیار، بیگانگان، نامحرمان

ترجمه مقاله