ترجمه مقاله

خاص

xās[s]

۱. [مقابلِ عام] ویژه؛ مخصوص.
۲. برگزیده.
۳. ‌معین.
۴. انحصاری.

۱. اختصاصی، مختص، مخصوص، ویژه ≠ عام
۲. یگانه، برجسته، اعلا، برگزیده، ممتاز،
۳. ناب، خالص، پاک، پاکیزه، سره ≠ ناسره
۴. اصیل، پاکنژاد، نژاده

ویژه

ترجمه مقاله