ترجمه مقاله

خاسی

xāsi'

۱. دورکرده و رانده‌شده.
۲. سگ و خوک رانده‌شده.

ترجمه مقاله