ترجمه مقاله

خاسر

xāser

زیان‌دیده؛ زیان‌رسیده؛ زیان‌کار.

متضرر، زیاندیده، زیانکار، زیانمند، ضررکرده ≠ منتفع

ترجمه مقاله