ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خارخسک

xārxasak

گیاهی بیابانی شبیه بوتۀ هندوانه، با خارهای سه‌پهلو به‌اندازۀ نخود و شاخه‌هایی که بر روی زمین می‌خوابد؛ سیالخ؛ سه‌کوهک؛ سکوهنچ؛ شکوهنج؛ جسمی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ