ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خاراشکاف

xārāšekāf

آن‌که یا آنچه سنگ خاره را می‌شکافد: ◻︎ ز خاریدن کوس خاراشکاف / پر افکند سیمرغ در کوه قاف (نظامی۵: ۹۸۰).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ