ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خاخام

xāxām

عنوان علما و پیشوایان مذهبی یهود؛ ربانی؛ ربن.

ملا، روحانی، ربانی، (درمذهب یهود) ≠ کشیش، اسقف، پیشوایمذهبی مسیحی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ