ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خائف

xā'(y)ef

۱. ترسان؛ ترسیده.
۲. ترسناک؛ بیمناک.

بیمناک، ترسان، ترسنده، ترسو، جبون، خوفناک، متوحش، وحشتزده، هراسان، هراسناک ≠ بیباک

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ