ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حیات

hayāt

۱. زیستن؛ زنده بودن.
۲. [مقابلِ ممات] زندگی.

بود، تعیش، جان، زندگانی، زندگی، زیست، طول عمر، عمر ≠ ممات

زندگ

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ