ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حکیم باشی

hakimbāši

رئیس طبیبان؛ عنوانی که در قدیم به طبیب معروف یا سردستۀ طبیبان اطلاق می‌شده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ