ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

حکیم

hakim

۱. پزشک.
۲. دانا؛ دانشمند؛ خردمند.
۳. فیلسوف.
۴. از نام‌های خداوند.
⟨حکیم علی‌الاطلاق: [قدیمی] ذات باری‌تعالی.

۱. عارف، فیلسوف
۲. دانشپژوه، دانشمند، دانشور، عالم، فاضل، فرجاد
۳. پزشک، حکیمباشی، طبیب
۴. عاقل، فرزانه، دانا ≠ جاهل، بیمار، مریض

فرزانه

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما