ترجمه مقاله

حکایت

hekāyat

۱. داستان؛ سرگذشت.
۲. (اسم مصدر) نقل کردن خبر یا سخن از کسی.

۱. افسانه، داستان، روایت، سرگذشت، سمر، قصه، نقل ≠ واقعیت
۲. ماجرا

داستان، سرگذشت

ترجمه مقاله