ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حول

ho[w]l

۱. = ⟨ حول‌وحوش
۲. (حرف اضافه) دربارۀ.
۳. (اسم مصدر) قوه؛ قدرت.
۴. [قدیمی] سال.
⟨حول‌وحوش:
۱. [عامیانه] اطراف، جوانب، و پیرامون چیزی یا جایی.
۲. [مجاز] دربارۀ.

۱. توان، توانایی، قدرت، قوت، نیرو
۲. جودت نظر
۳. اطراف، پیرامون، جهات، گرداگرد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ