ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حلم

helm

۱. بردبار شدن.
۲. بردباری کردن؛ بردباری؛ شکیبایی؛ صبر.

۱. بردباری، حوصله، شکیب، شکیبایی، صبر، صبوری ≠ تندی، ناشکیبایی
۲. عقل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ