ترجمه مقاله

حلاوت

ha(e)lāvat

۱. دلچسب بودن؛ دلپذیر بودن؛ دلپذیری؛ خوشایندی.
٢. شیرین بودن؛ شیرینی.
٣. شیرین شدن.

۱. شهد، شیرینی، عذوبت
۲. دلپذیری

ترجمه مقاله