ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حلال

hallāl

۱. گشاینده؛ حل‌کنندۀ مشکلات.
۲. (شیمی) ماده‌ای که مادۀ دیگر را در خود حل می‌کند، مانند آب و الکل.

۱. جایز، روا، شایست، مباح، مجاز، مشروع ≠ حرام
۲. بوریا

گمیزنده، روا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ