ترجمه مقاله

حفی

hafi

۱. کسی که بسیار نوازش و مهربانی می‌کند؛ مهربان.
۲. کسی که در پرسش از حال دیگری اصرار می‌کند.
۳. بسیار دانا و عارف به حقیقت چیزی.

ترجمه مقاله