ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حفاظت

hefāzat

نگه‌داری؛ نگهبانی؛ حراست.

۱. حراست، محافظت، مراقبت، مواظبت، نگهداری، وقایت، وقایه
۲. قرق

پا سبانی، نگهدار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ