ترجمه مقاله

حضن

hezn

۱. از زیر بغل تا تهیگاه؛ سینه.
۲. آغوش؛ بغل.

ترجمه مقاله