ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

حض

haz[z]

کسی را به کاری برانگیختن؛ برانگیختن.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما