ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حصین

hasin

استوار؛ محکم.

۱. استوار، پابرجا، قایم، محکم، مستحکم ≠ نااستوار، متزلزل
۲. امن ≠ ناامن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ