ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حصیر

hasir

فرشی که از نی یا برگ درخت خرما بافته شده است؛ بوریا.

۱. بوریا، تکل
۲. تندخو، زمخت
۳. تنگنا، زندان، محبس

بوریا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ