ترجمه مقاله

حصول

hosul

۱. حاصل شدن؛ به‌دست آمدن.
۲. باقی ماندن.

۱. تامین، تحصیل، کسب، وصول
۲. دستیابی، نیل
۳. پیدایش، ظهور، وقوع
۴. ایجاد، تکوین
۵. حاصل شدن
۶. حاصل کردن، به دست آوردن

ترجمه مقاله