ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

حصه

hesse

۱. نصیب؛ بهره.
۲. بخش.

۱. بخش، بهر، بهره، سهم، قسم، قسمت، نصیب
۲. پاره، لخت

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما