حصه

hesse

۱. نصیب؛ بهره.
۲. بخش.

۱. بخش، بهر، بهره، سهم، قسم، قسمت، نصیب
۲. پاره، لخت

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما