ترجمه مقاله

حصن

hesn

۱. قلعه؛ دژ.
۲. پناهگاه.
۳. جای محکم؛ بلند و استوار.

۱. ارگ، بارو، برج، حصار، دژ، قلعه
۲. پناهگاه، مامن، جان پناه

ترجمه مقاله