ترجمه مقاله

حصر

hasar

۱. در نطق و سخن درماندن.
۲. تنگدل شدن.
۳. تنگدلی.
۴. بخل.
۵. عجز در سخن.

۱. حد، محدودیت
۲. تنگدلی
۳. احاطه، محاصره
۴. احاطه کردن، دربر گرفتن، محاصره کردن
۵. محصور کردن، تنگگرفتن
۶. شمارش

ترجمه مقاله