ترجمه مقاله

حشره

hašare

هریک از جانوران بندپا با سر، سینه، شکم، و معمولاً بال و شاخک.

هامه

ترجمه مقاله