ترجمه مقاله

حشر

hašr

۱. گرد کردن مردم.
۲. برانگیختن.
۳. (اسم) پنجاه‌ونهمین سورۀ قرآن کریم، مدنی، دارای ۲۴ آیه؛ بنی‌نضیر.

۱. رستاخیز، رستخیز، قیامت، نشور
۲. معاد، برانگیختن، بعث
۳. آمیزش، انس، معاشرت، همنشینی ≠ نشر

ترجمه مقاله