ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسی

hessi

آنچه با حس ظاهر ادراک می‌شود؛ محسوس.

۱. مربوطبه حس
۲. محسوس ≠ معقول

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ